Som følge af den aktuelle coronakrise har Ny Carlsbergfondet etableret en ekstraordinær pulje på 30 mio. kr. til de danske kunstmuseer. Puljen er øremærket støtte, der kan bidrage til at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19 med henblik på gennemførelse eller omlægning af kunstmuseernes publikumsprogrammer. Læs mere

Fleksibel pulje

Den ekstraordinære pulje er ikke underlagt de samme betingelser som fondets øvrige uddelinger:

”Den ekstraordinære pulje til de danske kunstmuseer vil være præget af en høj grad af fleksibilitet. Vi vil være åbne over for, til hvilke specifikke udgiftsposter, midlerne tænkes anvendt. Vigtigst er, at støtten bidrager til, at kunstmuseerne hurtigst muligt kommer godt i gang igen,” siger bestyrelsesformand Christine Buhl Andersen.

Ansøgningsfrist, interessetilkendegivelse og proces

Fristen for ansøgninger er mandag d. 1. juni kl. 12.

Bemærk: for at lette processen anmodes kunstmuseer, der planlægger at søge den ekstraordinære pulje, om at sende en kort interessetilkendegivelse til fondet senest mandag d. 27. april til: jfa@ncf.dk

Fremsendelse af interessetilkendegivelse er ikke en betingelse for at kunne søge støtte.

Ansøgninger til puljen behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. juni, og ansøgere vil kunne forvente svar hurtigt derefter.

Hvordan ansøger man?

Ansøgninger til den ekstraordinære pulje skal indsendes via Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem. Ansøgningen skal i systemet oprettes under kategorien Andet indeholdt i fundats. Læs vejledning.

Hvad bør ansøgningen indeholde?

Udover hovedoplysninger om ansøger og økonomi i ansøgningsformularen, bør ansøgningen i bilagsform indeholde:

  • Redegørelse for det ansøgte formål, for dets betydning og perspektiver for museet, herunder fx for tiltag og ændringer i forhold til publikumsprogrammer, der kan styrke museets egenindtjening.
  • Overblik over museets økonomi i hovedtal, herunder oplysninger om offentlig driftsstøtte, fondsstøtte og egenindtjening i 2019.
  • Foreløbigt estimat over det forventede økonomiske tab som følge af COVID-19. Oplysninger om modtaget eller forventet økonomisk kompensation fra statslig eller kommunal side som følge af COVID-19-særordningerne

GÅ TIL ANSØGNING

OBS! Vedr. øvrige støtteområder

Den ekstraordinære pulje muliggøres af et historisk højt afkast fra Carlsberg A/S. Det betyder, at puljen ikke påvirker fondets øvrige støtteområder. Ansøgninger til den ekstraordinære pulje vil således ikke påvirke de pågældende kunstmuseers muligheder for at søge anden støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Danske kunstmuseer kan fortsat søge fondet om ordinære bevillinger, fx i form af støtte erhvervelser af kunst. Læs mere.