HVEM KAN SØGE?

Kunstmuseer og udstillingssteder kan ansøge. Det er samtidigt muligt at flere kan ansøge i fællesskab. I særlige tilfælde kan også kulturhistoriske museer ansøge, såfremt projektet er relevant i forhold til Ny Carlsbergfondets fundats.

Ansættelsesstedet skal være et dansk universitet/forskningsinstitution. Samarbejdsaftaler med udenlandske institutioner (museer, udstillingssteder, forskningsinstitutioner med videre) er mulige.   

FAGLIGE OMRÅDER

For ph.d.- og postdoc-stipendierne gælder det, at relevante faglige områder er kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste forstand med betydning for det eller de ansøgende museers/udstillingssteders virke. Det kan være mere traditionel kunsthistorisk/-teoretisk forskning i forbindelse med samlinger med videre, men også omfatte andre problemstillinger i forbindelse med museets virke i samfundet i øvrigt: strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation/formidling.

ANSØGNINGSPROCES

 • Kunstmuseet/udstillingsstedet ansøger fondet om et phd- eller postdoc-stipendium
 • Ansøgningen har form af et projektforslag på højst tre normalsider
 • Med projektforslaget skal følge et husningstilsagn fra et universitet, som kandidaten efterfølgende tilknyttes
 • Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne projektforslag og giver afslag eller forhåndstilsagn
 • Når kunstmuseet/udstillingsstedet har modtaget forhåndstilsagn, skal det vælge mellem to modeller, der er udformet, så de er i overensstemmelse med universiteternes ansættelsesbekendtgørelse.

De to modeller er:

 • Model 1: Kunstmuseet/udstillingsstedet søger som institution om et projekt uden angivelse af kandidat. Kunstmuseet/udstillingsstedet meddeles endelig bevilling på baggrund af projektforslaget. Herefter foregår ansættelse, normalt på universitetet, efter et åbent opslag.
 • Model 2: Kunstmuseet/udstillingsstedet finder en egnet kandidat, hvis navn og faglige cv på højst to sider oplyses Ny Carlsbergfondet. Først herefter meddeles endelig bevilling til kunstmuseet/udstillingsstedet. Kandidaten udarbejder en projektbeskrivelse, der gennemgår en faglig bedømmelse på universitet. Er denne positiv, effektueres den endelige ansættelse (normalt på universitetet). Er den negativ, kan kunstmuseet/udstillingsstedet vælge at gøre brug af model 1 – det vil sige ansættelse via et åbent opslag.

For begge modeller gælder det, at kunstmuseet/udstillingsstedet efter modtaget forhåndstilsagn skal meddele Ny Carlsbergfondet, hvilken af modellerne, der tages i brug. Herefter meddeles endelig bevilling til kunstmuseet/udstillingsstedet. 

VEJLEDNING TIL PROJEKTFORSLAG

 • Et kunstmuseum/udstillingssted (eventuelt flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer, såfremt projektet er relevant i forhold til fondets fundats) ansøger fondet om at få tildelt et projekt.  
 • Projektforslaget skal indeholde en beskrivelse (højst tre normalsider á 2.400 tegn inklusiv mellemrum) af projektets faglige område, dets relevans for museet samt henvise til en foreløbig aftale med et universitet om ansættelse/forskeruddannelse, herunder en plan for restfinansieringen.
 • Ansøgninger, der ikke overholder formalia, afvises umiddelbart. Bemærk at en normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum.

Det gode projektforslag forventes at:

 • være velstruktureret og have et klart fokus og mål
 • placere sig centralt inden for profilen på det pågældende museum
 • argumentere for sammenhængen med det pågældende universitets forskningsområde
 • sandsynliggøre, hvordan og med hvilke midler projektet bygger bro mellem museum og universitet
 • forbinde sig med den vigtigste eksisterende forskning inden for området i Danmark og internationalt
 • overveje, hvilken samfundsmæssig relevans projektet har
 • overveje, hvilke forskningsmiljøer projektet kan blive del af - nationalt og internationalt
 • overveje, hvordan projektet kan formidles (bog, seminar, udstilling eller lignende)

ØKONOMI

 • Ny Carlsbergfondet medfinansierer hvert ph.d.-stipendium med et beløb på 1,5 mio. kr. Beløbet er fast uanset stipendietypen (3+5, 4+4, 5+3) og stipendiets forløb i øvrigt. 
 • Ny Carlsbergfondet medfinansierer hver postdoc-stilling med et beløb på i alt 1,8 mio. kr. over tre år.
 • Til begge stipendier medfølger yderligere et særligt overhead til følgeudgifter. Det andrager kr. 450.000, der fordeles med kr. 100.000 pr. år til universitetet og kr. 50.000 pr. år til kunstmuseet/udstillingsstedet.
 • Supplerende økonomiske midler til formål af formidlingsmæssig karakter eksempelvis seminar eller bog, kan søges efterfølgende.
 • Der ydes dækning af dokumenterede merudgifter i forbindelse med barsel.
 • Det forudsættes, at det særlige overhead anvendes til direkte følgeudgifter for institutionerne i forbindelse med ansættelsen, eksempelvis udstyr, rejser, konference-deltagelse, arbejdsplads og materialer. Anvendelsen af det særlige overhead forudsættes aftalt mellem parterne i forbindelse med ansættelsen.