Ansøgningsfrist 15. september 2018

 

1. Ph.d.-stipendier 

Et kunstmuseum/udstillingssted (evt. flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer) ansøger fondet om at få tildelt et projekt.  
Ansøgningen skal rumme en beskrivelse (max 1 A4-side) af projektets faglige område, dets relevans for museet, samt henvise til en foreløbig aftale med et universitet om ansættelse/forskeruddannelse, herunder en plan for restfinansieringen Det er universitet, der efterfølgende opslår stillingen.

Ny Carlsbergfondet medfinansierer hvert ph.d.-stipendium med et beløb på 1.5 mio. Beløbet er fast uanset stipendietypen (3+5, 4+4, 5+3) og stipendiets forløb i øvrigt.

2. Postdoc-stipendier 

Et kunstmuseum/udstillingssted (evt. flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer) ansøger fondet om at få tildelt et normalt treårigt postdoc-projekt.
Ansøgningen skal rumme en beskrivelse (max 1 A4-side) af projektets faglige område, dets relevans for museet, samt henvise til en foreløbig aftale med et universitet om ansættelse. Det er efterfølgende universitet, der opslår stillingen og udgør ansættelsesstedet.

Ny Carlsbergfondet medfinansierer hver stilling med et beløb på 1,8 mio. over tre år.

Eventuel restfinansiering og følgeomkostninger dækkes af de universiteter og museer, der indgår i det enkelte projekt. Der er dog mulighed for at søge om dækning af merudgifter i forbindelse med barsel.

For ph.d.- og postdoc-stipendierne gælder det, at som museumsrelevante faglige områder anses kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste forstand med betydning for det eller de ansøgende museers virke. Det kan være mere traditionel kunsthistorisk/-teoretisk forskning i forbindelse med samlinger mv., men også omfatte andre problemstillinger i forbindelse med museets virke i samfundet i øvrigt: strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation/formidling etc.

3. Frie forskningsprojekter

Der kan søges om støtte til forskningsprojekter inden for Fondets virkefelt af normalt 3-12 måneders varighed. Ansøgere skal aftale en tilknytning til en institution (museum, universitet eller andet), der står for selve ansættelsen og for administration af stipendiet. Ansøgere må have ph.d.-grad eller dokumentere tilsvarende forskningskvalifikationer.

Søges der om aflønning, svarer denne til den overenskomstmæssige løn for offentligt ansatte forskere ved universiteter mv. med den pågældende anciennitet og kvalifikationsprofil. Der kan endvidere søges om udgifter til nødvendige, projektrelevante omkostninger (fx rejser o.lign.). Udgifter til arbejdsplads mv. dækkes ikke. Det er ikke fra fondets side en betingelse, at arbejdet udføres på den pågældende institution.

Der ydes et overhead til institutionen på 10% af den ansøgte lønsum. Såfremt institutionen får uforudsete udgifter til sygdom, barsel el.lign., der overstiger det bevilgede overhead, kan der efterfølgende søges om dækning af disse. Alle ansøgninger skal rumme en projektbeskrivelse og en redegørelse for projektets faglige relevans (max. 5 sider a 2.500 enheder), et CV (max. 2 sider), samt et resumé af projektbeskrivelsen (max ½ side). For forskningsstipendierne inkluderes desuden en tidsplan.

Ansøgninger om ”frikøb” af forskere, der i forvejen er ansat i stillinger med forskningsret og -pligt, imødekommes normalt ikke.

De ansatte tituleres Ny Carlsbergfond-stipendiater.

Behandlingsprocedure

Fondets bestyrelse vurderer ansøgningers og projektbeskrivelsers niveau, relevans og formalia. Frasorterede ansøgninger meddeles umiddelbart afslag. Ansøgninger, der udtages til videre behandling, kan besluttes sendt til fagfællebedømmelse hos uafhængige bedømmere (peer review). På basis af sagsbehandling og bedømmelser beslutter bestyrelsen, hvorvidt og til hvem der skal tildeles forskningsstøtte. Der gives ikke afslagsbegrundelser.

Ansøgninger indsendes til Ny Carlsbergfondet, ansoegning@ncf.dk. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningskonsulent Tom Hermansen, th@ncf.dk