Kvinder tager typisk langt størsteparten af barselsorloven i Danmark, også inden for universiteternes forskningsmiljøer. Da barselsorlov blandt yngre forskere indbefatter betydelige merudgifter for universiteterne, udgør barsel en mulig kønsbarriere i landets forskningssystem:

”Vi ved, at der er en nogenlunde ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de yngste forskere, men at der er en betydelig overvægt af mænd, når det gælder de lange forskerkarrierer. Vi vil med vores nye ordning være med til sikre, men også signalere, at barsel ikke må være et problem og absolut ikke blive en hindring for kvindelige forskeres muligheder. Vores forskningsmiljøer skal være af højeste kvalitet, og det sker ikke uden den størst mulige diversitet,” siger forkvinde for Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Lille skridt, vigtigt signal

Den nye ordning betyder, at fondet fremover refunderer universiteternes meromkostninger til løn i forbindelse med barsel blandt de kommende ph.d.-stipendiater under Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ. Ordningen gælder for såvel kvinder som mænd og sker som tillægsbevilling efter ansøgning fra det pågældende universitet.

”Vores ordning er et lille skridt, som vel at mærke kun berører forskere, støttet af Ny Carlsbergfondet. Men det er samtidig et vigtigt signal om, at vi må gøre op med de formelle barrierer, der er med til at forhindre, at den danske forskningsverden kan realisere sit fulde potentiale,” siger Christine Buhl Andersen.

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ 2020

Fondets refusionsordning under barsel gør sig allerede gældende for fondets postdoc-program og indføres for ph.d.-stipendiater med virkning fra dette års opslag i Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ. Ansøgningsfrist den 18. september. Læs mere.