Ny Carlsbergfondet støtter danske kunstneres udstillingsmuligheder uden for Danmark ved at støtte udenlandske museers, kunsthallers og udstillingssteders ambitiøse og originale udstillinger af dansk kunst. Støtten skal bidrage til kunstneres synlighed i udlandet og styrke deres kunstneriske udvikling og netværk.

Dansk kunst kan bidrage kvalificeret og betydningsfuldt i en global sammenhæng. Med støtten til danske kunstneres udstillinger og samarbejder i andre lande og kulturer ønsker Ny Carlsbergfondet at styrke udviklingen af dansk kunst. Ny Carlsbergfondet vil samtidig bestræbe sig på at støtte projekter, der afspejler en bredde og mangfoldighed i kunstnerskaber, medier, kuratoriske perspektiver, perioder, geografi, køn, kunstarter mv., samt at støtte udstillingsaktiviteter såvel på etablerede institutioner som i kunstens vækstlag.

Hvem kan søge?

Museer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder med fysisk lokalitet i udlandet/uden for Danmark.

Ansøgningsfrist

To årlige uddelinger i hhv. foråret og sensommeren. Der åbnes for ansøgninger den 27. maj med ansøgningsfrist den 21. juni 2024 kl. 12. Ansøgere kan forvente svar primo september 2024.

Ansøgningsproces

 1. Museet/kunsthallen/udstillingsstedet ansøger fondet om støtte til udstillingen.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

 • udstillingen er original og af høj kvalitet.
 • udstillingen på nytænkende måder gør dansk kunst relevant uden for Danmark.
 • udstillingen forholder sig relevant til væsentlige strømninger og spørgsmål i samfundet.
 • der indtænkes professionel og passioneret formidling for at gøre kunsten tilgængelig og nærværende.
 • involverede nulevende kunstnere honoreres.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Udgifter til væsentlige solo- og gruppeudstillinger med danske kunstnere.
 • Udgifter i forbindelse med danske kunstneres deltagelse på væsentlige gruppeudstillinger som fx internationale biennaler.
 • Udgifter til produktion af danske kunstneres værker (såfremt det tydeligt fremgår, at kunstnerne gives rimelige betingelser, og at der på forhånd er opnået enighed om ejerskab, evt. salg mv.).
 • Ny Carlsbergfondet støtter ikke lønmidler til fastansatte medarbejdere.
 • Udstillingskataloger søges særskilt i fondets publikationspulje.
 • Der kan kun søges til én udstilling per ansøgning og ikke til hele udstillingsprogrammer.
 • Den samme institution kan kun sende én ansøgning per ansøgningsfrist.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Bemærk, at ansøgning med bilag samlet set ikke må overstige 10 sider (inkl. forsider og anden grafisk opsætning). Materiale der ikke overholder formalia vil ikke indgå i bedømmelsen.

 • Projektbeskrivelse på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum, der:
  • forholder sig til de ovenfornævnte kriterier.
  • beskriver udstillingens koncept, kunstner- og værkudvalg samt formidlingsgreb.
  • redegør for udstillingens forankring i institutionens øvrige program og profil samt relation til institutionens eventuelle samling.
  • forventet udstillingsperiode og åbningstider i udstillingsperioden
 • Detaljeret udstillingsbudget med angivelse af udgifter til f.eks. kunstnerhonorarer, research og rejser, transport, forsikring, udstillingsscenografi, formidling, kommunikation mv.
 • Finansieringsplan med angivelse af eventuel medfinansiering og anden ansøgt eller bevilget støtte.
 • CV på højst én side for nulevende kunstnere i udstillingen (der skal foretages et prioriteret udvalg ved flere kunstnere).
 • Højst fem sider med illustrationer, der relaterer sig tæt til udstillingen.

Yderligere materiale, der vedhæftes i ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen. Ansøgninger, der ikke overholder formalia, afvises administrativt.

Afrapportering

Når projektet er afsluttet, skal ansøger indsende et projektregnskab samt en redegørelse for projektforløbet, hvori der redegøres for de realiserede omkostninger i forhold til det budgetterede til udstilling, formidlingstiltag, publikumstal mm. Denne dokumentation skal indsendes via det online ansøgningssystem.

For yderligere spørgsmål

Kontakt: sekretariatet@ncf.dk, 33 11 37 65