Området langs Rødbys Sydmotorvej ved Ottelundevej blev i sommeren 2023 udvalgt som ét af ni steder i landet, der havde et særligt potentiale, som man vil forløse gennem initiativet ’Stedet Tæller X’.

Det lolliske landskab er kendetegnet af den flade landbrugsjord. Her er langt imellem bakker, skove og bygninger, der rejser sig og bryder horisonten. Det horisontale fremhæves yderligere af den kommende Femern Bælt-forbindelse og motorvejsanlægget, der gennemskærer det flade landskab i projektområdet. Heromkring omdannes et areal på knap 16 hektar landbrugsjord til ny natur, der med forskellige tiltag får lov til at regenerere med et øget fokus på natur, biodiversitet og friluftsliv. Det nye naturområde er offentligt tilgængeligt og vil give de lokale i Rødby og omegn et nyt bynært, rekreativt naturområde.

Fra december 2023 til februar 2024 har tre teams bestående af kunstnere og arkitekter deltaget i en idékonkurrence om at udvikle den bedste idé til at skabe et nyt landskabsværk i stor skala ved Rødby. Et iboende vilkår for området er de markante visuelle og lydmæssige påvirkninger fra motorvejen – og det er netop dette særlige krydsfelt mellem natur/infrastruktur, som de tre teams er blevet bedt om at forholde sig til.

Overordnet har alle tre teams formået at læse stedets kompleksitet og oversætte denne læsning til stærke land art-greb, udviklet i et frugtbart tværfagligt samarbejde mellem det billedkunstneriske og landskabsarkitektoniske.

Et enigt bedømmelsesudvalg har valgt at udpege Amitai Romm og tegnestuen Djernes & Bells forslag ”Lollands Øre” som vinder. Det er et forslag, som på imponerende vis fanger og favner det kontrastfyldte, som er efterspurgt i programmet, og som med sin tilstedeværelse i landskabet vil understøtte en mere sanselig tilgang til verden.

Forslagets bærende idéer 

Forslaget består af tre monumentale lydskulpturer, der integreres i landskabet som et stykke land art. Skulpturerne fungerer som akustiske spejle – paraboler eller ører – der opfanger og forstærker lyden i området: motorvejens monotone susen, fuglesang og lyde fra de besøgende på stedet. Ligesom infrastrukturen skaber forbindelse mellem Danmark og Tyskland, skal Ørerne skabe nye forbindelser mellem de besøgende og omgivelserne.

Med en betragtelig volumen og højde på over 12 meter vil de tre skulpturer påkalde sig opmærksomhed, både i bil på afstand gennem området og til fods i nærområdet. I sidstnævnte situation kan Ørerne fungere som nedslag på en lydvandring, hvor de besøgendes egne sanser bringes i spil. Ét Øre vender mod motorvejen, mens et andet fanger lyden fra det langsomt regenererende landskab. Sidstnævnte kobler sig dermed på bioakustikken – måling af biodiversitet ved hjælp af lyd. Det tredje Øre fungerer ikke som akustisk spejl, men tager i stedet form som en mere åben konstruktion med optisk spil i den buede skærm og mulighed for nærkontakt med vandspejlet i den anlagte sø, som dette Øre lægger sig opad.

Forslaget er i konstruktionen inspireret af såvel Femern Bælt-projektets ingeniørkunst, forhistorisk håndværkstradition og naturens organiske fletteværk. Skulpturerne bygges således op af naturmaterialer, men inddrager også gen-brugsmaterialer fra landbruget og materialer fra etableringen af Femern Bælt-projektet.

Bedømmelsesudvalgets bemærkninger

Forslaget viser tydeligt, at det er udviklet i et frugtbart samarbejde mellem kunstner og landskabsarkitekt. De har med hver deres faglighed bidraget til et originalt og fremadskuende land art-projekt af høj kunstnerisk kvalitet. 

Forslagets kerne er lydbilledet, som dermed fremhæves som et definerende kendetegn i projektområdet. Ørerne lytter til det, der allerede eksisterer. Lyden fra den brusende motorvej og lyden fra det åbne landskab i langsom regeneration efter århundreders menneskelig påvirkning. Mens vi ikke kender lyden fra tiden før, landskabet blev kultiveret, får vi nu med skærpede sanser og Ørernes hjælp mulighed for at følge naturen, mens den langsomt tager over på ny. 

Lollands Øre fanger på imponerende vis stedets essens – skalaen og dynamikken i det særlige krydsfelt mellem natur, infrastruktur og landbrugslandskab. Ørernes monumentale tilstedeværelse i landskabet vil skabe en særlig oplevelse, både for dem, der rejser forbi i høj fart og for dem, der nærmer sig til fods. Den indbyggede foranderlighed og fokus på naturens langsomme genkomst aktiverer sanserne og bliver en attraktion på nært hold. Ørerne fungerer både som lydforstærkere og som stoflige skærme. De tilbyder ophold og læ og samtidig en fuld sanseoplevelse. Til trods for kompleksiteten i det akustiske greb er forslaget letaflæseligt, og det vurderes, at de besøgende intuitivt vil forstå Ørernes funktion og interagere med dem. 

Lollands Øre har potentiale til at blive et ikonisk landemærke og et nyt attraktivt møde- og opholdssted. Samtidig peger det i sin bæredygtighedstænkning og udforskning af en ny æstetisk tilgang fremad mod nye veje i samspillet mellem kunst, arkitektur, natur. Med tiden vil Ørerne integreres i landskabet og have potentiale til at blive en post-antropocæn visualisering og ”audiolisering”.

Forslaget formår i materialevalget at arbejde med bæredygtighed og med udgangspunkt i materialer, der hører til på stedet. Dermed understøtter og bidrager det til formidling af stedets identitet. Forslaget lykkes samlet set med at vise en retning, der rammer Stedet Tæller X-kampagnens formål rent: Det fletter arkitektur og kunst sømløst sammen og viser nye veje i krydsfeltet mellem kunst, natur og arkitektur.