Mens kunstens økonomiske værdi igennem de seneste mange år været genstand for massiv og selvforstærkende bevågenhed i offentligheden, har kunstvidenskaben i særlig grad koncentreret sig om kunstens værdi i kunsthistoriske sammenhænge. Kunstens samfundsmæssige værdi bliver typisk reduceret til et individuelt anliggende, der vedrører personlig dannelse.

Kunst og fællesskaber

Kunsten som Forum – Ny Carlsbergfondets forskningscenter ved Københavns Universitet retter fokus på et relativt overset felt, nemlig kunstens funktion og betydning i forhold til en kollektiv offentlighed. Centret vil således koncentrere forskningen om de fællesskaber, der bliver til i mødet med kunsten:

”Normalt betragter vi først og fremmest kunstoplevelsen som noget individuelt: Enhver, der møder et kunstværk, har sin egen oplevelse af det. Men det er også et grundvilkår, at vi i mødet med kunst samtidig er del af et fællesskab, hvor vi er sammen om den kunstneriske oplevelse. Kunsten udgør i denne forstand et mødested, et forum, der skaber en egen form for fællesskab,” siger Frederik Tygstrup og fortsætter:

”Vi skal i centret over de næste fem år opdyrke den gren af kunstvidenskaben, der fokuserer på kunstens særlige eksistensmåde som knyttet til en offentlighed: en offentlighed, som den forudsætter, og en offentlighed, som den henvender sig til. Hvilke sociale funktioner har kunstens fora haft, både aktuelt og historisk, og hvad betyder det for et demokratisk samfund, at kunsten udfordrer vores fælles sanselige og mentale reaktioner?”

Nyt forskningsfelt

For Ny Carlsbergfondet er der med støtten til det nye forskningscenter tale om den største enkeltstående bevilling til kunstvidenskabelig forskning i fondets historie:

”Vi har valgt at gå massivt ind i dette ambitiøse grundforskningsprojekt, der i enhver forstand deler vores målsætning om at skærpe interessen for og indsigten i kunstens betydning,” siger Morten Kyndrup, bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet og professor ved Aarhus Universitet. Han fortsætter:

”Kunsten som Forum er særlig interessant og væsentlig, fordi forskningen retter sig mod kunstens relevans og betydning også uden for kunstens vanlige reservater. Centret har et enormt potentiale til at styrke vores forståelse af forholdet mellem videnskaben, kunsten og samfundsfællesskabet. Det kommer i dybde og bredde til at beskæftige sig med spørgsmål, som optager rigtig mange af os.”

Tværdisciplinært forskningscenter

Kunsten som Forum bliver forankret ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og vil huse danske og udenlandske forskere på alle niveauer, fra forskerstuderende til seniorforskere, vel at mærke fra flere discipliner, bl.a. kunsthistorie, antropologi, sociologi, økonomi og filosofi. Forskningen i centret vil ske i nært samarbejde med museer, teatre, kunstuddannelser, biblioteker og organisationer med interesse for kunstens liv i samfundslivet.