Placering af værker
Formålet med Ny Carlsbergfondets deponeringer er at fremme kendskabet til og interessen for kunst. Kunstværker deponeres derfor på offentlige steder, hvor kunsten dagligt vil komme mange mennesker til gode. Dette formål bør tages i betragtning, når kunstværker skal placeres.

Ophængning/placering af værker sker i dialog med Ny Carlsbergfondet. Værker der er deponeret fra fondet må ikke blandes med øvrige kunstværker uden fondets samtykke.

Vedligeholdelse og forsikring
Modtager forpligter sig til at opbevare de deponerede værker under forsvarlige forhold. Ændringer i værkernes bevaringstilstand, skader og lignende skal oplyses til Ny Carlsbergfondet, hvorfra der tages stilling til skadens omfang og evt. udbedring. Omkostninger i forbindelse med almindelig vedligehold af deponerede værker tilfalder modtager, og der kan ikke søges om tilskud til dette hos fondet.

Forsikring af deponerede værker påhviler modtager, der er ansvarlig, hvis værker er udsat for hærværk, brand, tyveri eller lignende.

Udlån, salg m.v.
Udlån af deponerede værker skal ske med samtykke fra fondet. Dette er dog ikke tilfældet, hvis der er tale om lån til museumsudstillinger, hvor udlånet kan aftales direkte med udstillingsstedet.

Det er ikke tilladt at sælge værkerne.

Ændring i oprindelige bevillingsforhold
Ved ændringer i de oprindelige bevillingsforhold som f.eks. omorganisering, navneændring, lukning, sammenlægning og lignende skal dette oplyses til fondet. Dette kan betyde, at værker skal returneres til fondet. I tilfælde af ændringer der påvirker værkernes placering, bør fondet informeres om dette gennem fotodokumentation af den ny placering.

Hjemkaldelse og returnering
Deponeringen er at betragte som permanent, og værker kan således ikke byttes eller returneres. Ny Carlsbergfondet kan helt ekstraordinært hjemkalde deponerede værker. Dette kan ske i to tilfælde:

  • I tilfælde hvor der er tale om museumsegnede/-relevante værker kan disse hjemkaldes for at blive placeret på et offentligt museum.
  • I tilfælde hvor modtager har misligholdt værker eller ikke levet op til de skitserede forpligtelser i forbindelse med deponering.

Formidling
Med værkerne følger en forpligtelse til i samarbejde med Ny Carlsbergfondet at finde relevante måder at formidle kunsten på, internt på institutionen og eksternt.

Depositarevision
Ny Carlsbergfondet foretager løbende depositarevision.

 

Download som pdf