Ny Carlsbergfondets bevillinger, der i 2022 andrager ca. 195 mio. kr., fordeler sig i tre hovedkategorier: værkdonationer til museer, udsmykningsopgaver og kunstforskning, mens en fri pulje rummer midler til andre kunstrelevante formål.

Fondets grundholdning er, at kunst spiller en betydelig rolle for, hvordan vi som mennesker agerer kritisk og nuanceret i verden. Derfor skal kunsten placeres, så den kan opleves af alle – uanset alder, etnicitet og uddannelsesbaggrund. Museerne har en betydelig rolle i denne sammenhæng, og derfor bevilger fondet flittigt kunstværker til museernes vægge og gulve.

Landets borgere skal desuden have mulighed for at møde kunst af høj kvalitet på og uden for de institutioner, de færdes i. Det er grunden til, at fondet opstiller og ophænger kunst på offentlige institutioner og i det offentlige rum; kirker, hospices, retsbygninger, hospitaler og uddannelsesinstitutioner: skoler, gymnasier, universiteter. Fondet påtager sig principielt kun udsmykninger på steder, hvor der er offentlig adgang.   

Foruden bevillingsvirksomheden agerer fondets bestyrelse faglig sparringspartner for navnlig museernes ledelser og bestræber sig på at være et kunstfagligt samlingspunkt, hvorigennem erfaringer kan udveksles og initiativer fødes.     

Ny Carlsbergfondet har gennem historien oparbejdet en særlig forpligtelse over for Ny Carlsberg Glyptotek, der ligesom fondet er stiftet af brygger Carl Jacobsen. Ny Carlsbergfondet yder således tilskud til Glyptotekets drift, og fondets bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i Glyptotekets bestyrelse. Fondets forperson er desuden formand / forkvinde for museets bestyrelse.

Med udgangspunkt i fondets fundats falder bevillingerne i disse grupper:

1. Værkdonationer
Fondet imødekommer med høj frekvens ansøgninger fra museer, der søger om midler til indkøb af enkeltværker til samlingen. Initiativet til erhvervelsen kommer fra det givne museum. Med respekt for museernes kunstfaglige kompetence vurderer bestyrelsen, hvorvidt erhvervelsen harmonerer med museets faglige profil og erhvervelsesstrategi. Det er en vedvarende ambition for fondet at berige museerne med enkeltværker af høj kvalitet, som ellers ligger uden for museernes økonomiske rækkevidde – til glæde for museerne og deres gæster.     

2. Udsmykningsopgaver
Udsmykningerne sker efter en af to fremgangsmåder: 1) udsmykninger, hvor fondet i dialog med en given institution beder en kunstner frembringe et nyt værk (eller en serie kunstværker, en installation, etc.) til en given offentlig sammenhæng 2) eller deponeringer, hvor fondet placerer værker, der af bestyrelsens tre kunstfaglige medlemmer allerede er indkøbt på udstillinger eller auktioner (disse indkøbte værker opbevares på fondets lagre, indtil de placeres på institutionerne).

Institutionerne vælger principielt ikke selv, hverken værker eller kunstnere til at udføre opgaven. Fondet går således aktivt ind i, hvad der skal ophænges/opstilles – og hvem kunstneren er. Institutionerne afgør i sidste ende, om et udsmykningsforslag er egnet, men det sker i tæt dialog med fondet. Når der er tale om større udsmykninger, udarbejdes der normalt et skitseprojekt (som fondet honorerer kunstneren for uanset det endelige udfald).

3. Kunstforskning
Med det formål at stimulere vidensniveauet og nytænkning i dansk kunstliv yder fondet midler til kunstvidenskabelig forskning, dels ved støtte til udgivelse af publikationer på forskerniveau, dels ved bevillinger til forskningsrejser.

Foruden større individuelle forskningsprojekter finansierer Ny Carlsbergfondet gennem særlige programmer ph.d.- og postdoc-forløb på danske museer. Sidstnævnte med det formål at stimulere forskningsniveauet på museerne og øge forbindelsen mellem universitetsverdenen, der har forskningsledelsen over projekterne, og museerne.

4. Fri pulje
Foruden de tre hovedområder har bestyrelsen afsat midler til innovative og nytænkende initiativer, der inden for fundatsens rammer arbejder for at forbedre billedkunstens betingelser og oplevelsen af kunst. Fondet arbejder tillige katalytisk – forstået således, at bestyrelsen selv kan iværksætte nye projekter, den finder formålstjenestelige, eller igangsætte partnerskaber, hvor flere sammen kan løse givne udfordringer.