Placering af værker
Formålet med Ny Carlsbergfondets donationer er at fremme kendskabet til og interessen for kunst. Kunstværker doneres derfor hovedsageligt til offentlige steder, hvor kunsten vil kunne bidrage til dette formål og dagligt vil komme mange mennesker til gode.

Placering af værker sker i dialog med Ny Carlsbergfondet. Værker, der er deponeret fra fondet, må ikke blandes med øvrige kunstværker uden fondets samtykke.

Ejendomsretten
Ved donationer anmoder Ny Carlsbergfondet om, at modtagelsen anerkendes skriftligt, og at modtager ved samme lejlighed bekræfter, at ejendomsretten til gaven ikke må overdrages, udlånes eller flyttes uden Ny Carlsbergfondets skriftlige samtykke.

Donerede værker påføres påskriften ”Doneret af Ny Carlsbergfondet”.

Ændring i oprindelige bevillingsforhold
Ved ændringer i de oprindelige bevillingsforhold som f.eks. omorganisering, navneændring, lukning, sammenlægning og lignende skal dette oplyses til fondet. Dette kan betyde, at værker skal returneres til fondet. I tilfælde af ændringer der påvirker værkernes placering, bør fondet informeres om dette gennem fotodokumentation af den ny placering.

Vedligeholdelse og forsikring
Modtager forpligter sig til at opbevare de donerede værker under forsvarlige forhold. Mindre skader skal udbedres af modtager. Ved uoprettelige ændringer i værkernes bevaringstilstand, skader og lignende skal fondet orienteres herom. Omkostninger i forbindelse med almindeligt vedligehold tilfalder modtager.

Forsikring af donerede værker påhviler modtager, der er ansvarlig, hvis værker er udsat for hærværk, brand, tyveri eller lignende.

Returnering
Donationer er at betragte som permanente, og værker kan som udgangspunkt ikke returneres.

Formidling og kommunikation
Ny Carlsbergfondet er i udgangspunkt positivt stemt overfor, at modtager ønsker at formidle eller kommunikere donationen.En sådan indsats skal koordineres med fondets kommunikationsfaglige medarbejdere.

Download som pdf