Da Carl Jacobsen og hustru oprettede Ny Carlsbergfondet i 1902, skænkede stifterne samtidig ved gavebrev deres bryggeri Ny Carlsberg til Carlsbergfondet, og Ny Carlsbergfondet sikredes i den forbindelse en andel af bryggerioverskuddet.

Carl Jacobsen skænkede yderligere ved gavebrev af 18. juni 1907 Ny Carlsbergfondet et urørligt grundfond, hvis renter skal anvendes til fondets formål. Dette grundfond blev yderligere forøget ved brygger Jacobsens testamente og senere fundatsændringer i 1923, 1940, 1952 og 1962.

I 1970 fusioneredes Carlsberg Bryggerierne med De forenede Bryggerier A/S, nu Carlsberg A/S, og der fastsattes samtidig i Carlsbergfondets fundats Ny Carlsbergfondet ret til en andel af udbyttet af Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S.

Ny Carlsbergfondets kapital består af grundfondet og frie reserver. 

Grundfondet er urørligt og midlerne skal anbringes i overensstemmelse med de i Fundatsen anførte regler. De til frie reserver henlagte beløb kan anbringes i henhold til de bestemmelser, som Ny Carlsbergfondets bestyrelse træffer.

Civilstyrelsen kontrollerer årligt, at pengene bruges i overensstemmelse med fundatsens bestemmelser.