Fondet støtter billedkunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst ‒ og i øvrigt billedkunst i bredeste forstand, dvs. også hvor billedkunstneriske udtryk forbinder sig med beslægtede kunstformer og sammenhænge.

Fondet bevilger efter ansøgning midler til erhvervelser til danske kunstmuseer samt til udenlandske museer, der ansøger om dansk kunst.

Fondet foretager jævnlige indkøb af værker af danske og udenlandske kunstnere og skænker/deponerer disse kunstværker til offentlige institutioner, skoler, hospitaler, offentlige pladser og lignende.

Fondet yder støtte til kunstvidenskabelig forskning, dels ved støtte til udgivelse af bøger, dels ved bevillinger til forskningsrejser. Al publikationsstøtte gives under forudsætning af, at værket er publiceret inden for to år fra bevillingsdato.

Ny Carlsbergfondet yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, men ikke til driften af andre museer eller institutioner i øvrigt.

Der ydes normalt ikke støtte til kunstneres værkproduktion, studierejser eller udstillinger.

Bevillinger til ph.d.-/postdoc-ansættelser ydes kun efter særlige opslag fra fondet og kan derfor ikke søges løbende.

Der gives kun i særlige tilfælde tilskud til udstillinger; f.eks. i form af katalogstøtte ifm. samarbejds-/udstillingsprojekter mellem flere museer.

Der ydes ikke støtte til udsmykningsprojekter, hvortil der på forhånd er udpeget en kunstner. 

Ny Carlsbergfondet deltager aktivt i den faglige udvikling af alle projekter, der ydes bevilling til. Derfor er færdigplanlagte projekter med allerede udarbejdede faglige præmisser (fx af eksterne konsulenter o.lign.), som udgangspunkt ikke relevante for fondet at engagere sig i.

Afslag på ansøgninger begrundes ikke.