Ny Carlsbergfondet opslår hermed et antal stipendier til individuel forskningsstøtte inden for fondets virkefelt. Der kan søges om støtte til konkrete forskningsprojekter med en bestemt stipuleret varighed. Normalt gives der stipendier af 3-12 måneders varighed; undtagelsesvis længere. Stipendierne gives på fuld tid. De ansatte tituleres Ny Carlsbergfond-stipendiater. Der forventes næste gang opslået stipendier inden for denne ordning i sommeren 2018.

Aflønningen svarer til den overenskomstmæssige løn for offentligt ansatte forskere ved universiteter mv. med den pågældende anciennitet og kvalifikationsprofil. Der dækkes derudover udgifter til nødvendige, projektrelevante omkostninger (fx rejser o.lign.). Udgifter til arbejdsplads mv. dækkes ikke.

Ansøgere skal i alle tilfælde selv aftale tilknytning til en institution (museum, universitet eller andet), der står for selve ansættelsen og for administration af stipendiet. Det er ikke fra Fondets side en betingelse, at selve arbejdet udføres på den pågældende institution. Der ydes et overhead til institutionen på 10% af den ansøgte lønsum. Såfremt institutionen får uforudsete udgifter til sygdom, barsel el.lign. i forbindelse med ansættelsen, der overstiger det bevilgede overhead, kan der efterfølgende søges om dækning af disse. Ansøgningen skal rumme angivelse af, med hvilken institution der i givet fald vil blive truffet aftale om ansættelse.

Ansøgningen skal rumme et komplet budget med udgangspunkt i lønnen på det forventede tiltrædelsestidspunkt. Almindelige lønstigninger i stipendieperioden forudsættes dækket af overhead.

Ansøgere må have ph.d.-grad eller dokumentere tilsvarende forskningskvalifikationer inden for projektets fagområde, der skal ligge inden for Fondets fundatsmæssige, faglige virkefelt i bredeste forstand

Ansøgninger skal rumme en projektbeskrivelse inklusive tidsplan og redegørelse for projektets faglige relevans (max. 5 sider a 2500 enheder), et CV (max. 2 sider), samt et resumé af projektbeskrivelsen (max ½ side).

Ansøgninger om ”frikøb” af forskere, der i forvejen er ansat i stillinger med forskningsret og -pligt, imødekommes normalt ikke.

Fondets behandlingsprocedure
Ansøgninger indgives senest 15. oktober 2017 til projekter, der planlægges igangsat fra 1. april 2018. Ansøgningerne screenes i Fondet for niveau, relevans og formalia. Frasorterede ansøgninger meddeles umiddelbart afslag. Ansøgninger, der udtages til videre behandling, kan besluttes sendt til fagfællebedømmelse hos uafhængige bedømmere (peer review).

På basis af sagsbehandling og bedømmelser træffer Ny Carlsbergfondets bestyrelse beslutning om, hvorvidt og til hvem der skal tildeles stipendium.

Der gives ikke afslagsbegrundelser. Den uafhængige fagfællevurdering (der er anonym) medsendes til orientering til de ansøgere, der har været underlagt en sådan.

Senest tre måneder efter afslutning af projektet indgives der en rapport på max. tre sider om projektets forløb og resultater. Der indgives desuden et resume af denne rapport på op til 800 enheder.

Fondet forbeholder sig ret til at offentliggøre både projektbeskrivelse og resultatrapport, fx på Fondets hjemmeside.

Ansøgninger indsendes til Ny Carlsbergfondet, ansoegning@ncf.dk. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nina Schmidt-Petersen, nsp@ncf.dk.