Programmet omfatter i alt 15 tre-årige stillinger med opslag i henh. 2014, 2015 og 2016. Ny Carlsbergfondet finansierer hver stilling med et fast beløb på 0,5 mio. kr. pr. år, i alt 1,5 mio. kr. pr. stilling.
Eventuel restfinansiering og følgeomkostninger dækkes af de universiteter og museer, der indgår i det enkelte projekt, også under hensyn til fordelingen af arbejdsopgaver. Der er mulighed for at søge om dækning af merudgifter i forbindelse med barsel. Programmet er en opfølgning af Ny Carlsbergfondets ph.d.-program (2010-12).

Proceduren for postdoc-programmet er den, at et kunstmuseum/udstillingssted (evt. flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer) ansøger fondet om at få tildelt et postdoc-projekt. Ansøgningen skal rumme en generel beskrivelse af projektets faglige område, dets relevans for museet, samt henvise til en foreløbig aftale med et universitet om ansættelse og i øvrigt anvise restfinansiering.

Museumsrelevante faglige områder er kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste forstand, for så vidt som de har betydning for det eller de ansøgende museers virke. Det kan være mere traditionel kunsthistorisk/-teoretisk forskning i forbindelse med samlinger mv., men også omfatte andre problemstillinger i forbindelse med museets virke i samfundet i øvrigt: strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation/formidling etc.

Ansøgningsfristen til Ny Carlsbergfondet er 15.12.2015.

Fondets bestyrelse udvælger projekter til bevilling, og postdoc-projekterne opslås herefter åbent af det pågældende universitet inden for det angivne faglige område. Ansættelsessted er således universitetet, mens arbejdsopgaverne i øvrigt fordeles mellem museum og universitet efter nærmere aftale mellem de involverede institutioner.

Yderligere oplysninger om ordningen kan oplyses ved henvendelse til Ny Carlsbergfondet.